Regulamin

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową sklepmincerpharma.pl („Sklep”), którego właścicielem jest MINCER GROUP Sp. z o.o.
ul. Kołbielska 39D, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Sprzedawcą oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i logistyczną Sklepu jest spółka MINCER GROUP Sp. z o.o. ul. Kołbielska 39D, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 1. lep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklepmincerpharma.pl
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

  b)  w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

 5. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego realizację zamówionych towarów.
 7. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 8. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłać wiadomość e-mail przed jego upływem.
 9. Nasza Firma nie przyjmuje przesyłek za pobraniem (płatne przy odbiorze).
 10. W przypadku reklamacji zwrot pieniędzy za zakupione produkty przelewamy na konto bankowe.
 11. Zamówienia niestandardowe, na specjalne zamówienie klienta (nietypowy rozstaw zamka lub nietypowy rozstaw śrub montażowych) nie podlegają zwrotowi oraz wymianie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepmincerpharma.pl jest MINCER GROUP Sp. z o.o.
  ul. Kołbielska 39D, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  , NIP: 822-238-01-54 adres poczty elektronicznej: sklep@mincerpharma.pl zwany dalej “Administratorem
 3. Polityka prywatności sklepu internetowego https://sklepmincerpharma.pl ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora sklepu internetowego, w tym podstawy, cele oraz zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Polityka prywatności zawiera informację w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 5. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej “RODO”  oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego, a przede wszystkim dokonywanie zakupów poprzez formularz zamówienia jest dobrowolne, co też oznacza, że podawanie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji gdy korzystający ze sklepu:
 7. ma zamiar złożyć zamówienie na zakup towaru będącego w asortymencie Administratora, a co za tym idzie zawiera umowę z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi zawieranej drogą elektroniczną z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w formularzu zamówienia na stronie internetowej.
 8. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celach podatkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

II. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Wykonanie Umowy Sprzedaży oraz przesłanie spersonalizowanej informacji handlowej w ramach marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b – wykonanie umowy

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

 1. Wykonanie umowy o świadczenie usługi zawieranej drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b – wykonanie umowy

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

 1. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b – wykonanie umowy

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

 1. Marketing.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda

Okres przetwarzania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego

 1. Prowadzenie księgowości podatkowej.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c – prawny obowiązek administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Zakres przetwarzanych danych: mię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 1. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania,  adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

III. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe udostępniamy:
1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

 • handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
 • firmie, prowadzącej naszą księgowość;
 • firmie archiwizującej nasze dane w zakresie backupu danych z komputerów i serwerów
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne
 • podmiotom obsługującym płatności
 • dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej

III. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM  

Administrator może wykorzystywać na stronie internetowej sklepu mechanizmy profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednak nie mają one wpływu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez Administratora do celów zawarcia bądź nie zawarcia umowy. Efektem profilowania może być wskazanie produktu, który może zainteresować kupującego.

IV PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • sprzeciwu
 • sprzeciwu dotyczące marketingu bezpośredniego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

pocztę tradycyjną na adres: MINCER GROUP Sp. z o.o.
ul. Kołbielska 39D, 05-300 Mińsk Mazowiecki
.

V. OCHRONA DANYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.